Menu Luk

Dukasku afklaringsforløb

Et særligt forløb for børn og unge i æresrelaterede konflikter og/eller udsat for negativ social kontrol.

En helt særlig målgruppe

Dukasku har gennem flere år specialiseret sig i det socialpædagogiske arbejde omkring en helt særlig målgruppe: Børn og unge i æresrelaterede konflikter og/eller udsat for negativ social kontrol.

Særligt for denne målgruppe er, at de ingen eller meget sparsom kontakt har til familie, netværk og venner. De er ofte underlagt trusler fra deres bagland, har levet et liv uden eller med meget få rettigheder og nogle har måttet skifte identitet. De har været vant til at navigere mellem 2 kulturer.

Dette er faktorer, der er medvirkende til, at en stor del af disse unge er traumatiseret i en sådan grad, at deres muligheder for almen indlæring er hindret i større eller mindre omfang. Dertil kommer ofte sproglige og store kulturelle forskelle. 

Majoriteten af disse unge falder derfor desværre igennem det danske uddannelsessystem.

Gennem vores socialpædagogiske arbejde med denne målgruppe har vi erfaret, at der er en mangel på et afklaringsforløb & STU tilrettelagt denne målgruppe.

Dukasku har derfor etableret et sådant tilbud. Et afklaringsforløb & STU, hvor det er vigtigt, at vi som undervisere og omsorgspersoner forstår kompleksiteten i målgruppens udfordringer og de bagvedliggende mekanismer i tankegange og handlemønstre.

Dukasku afklaringsforløb

Særligt er et afklaringsforløb for denne målgruppe af afgørende betydning for, at de tilknyttes  det rette skoletilbud.

Specielt pigerne  kan ofte fremstå samarbejds- og lærevillige, og efterlade et indtryk af at være fagligt ressourcestærke.

Erfaringen viser os at at de under almene undervisningsforhold, formår at skjule deres reelle læringsniveau.

Afklaringsforløbet har en varighed på 12 uger og har  til hensigt  at afdække den enkelte unges ressourcer og potentiale, med henblik  på at etablere det rette skoletilbud så  tidligt som muligt i den unges uddannelsesforløb. 

Den unge vil blive screenet i dansk, engelsk og matematik. Denne screening danner grundlag for tilrettelæggelsen af den individuelle undervisning. En undervisning der har til hensigt at klargøre den unge til FSA.

Pris 24.800,- kr. pr. mdr.

Prisen reguleres hvert år 01.01.

Billeder af vore fysiske rammer