Menu Luk

Dukasku afklaringsforløb

Afklaringsforløb

Undervisning

Kompetenceudvikling

Personlig udvikling

Social udvikling

Ramme over afklaringsforløb/internt skoleforløb

Dukasku har valgt at tilbyde alle elever et helt unikt individuelt tilrettelagt og fleksibelt uddannelsesforløb, med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for læring og kompetenceudvikling, særlig behov for støtte, ønsker og mål for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Alle elever tilbydes en fast studieplads, et trygt udgangspunkt for læring og en mulighed for at trække sig efter behov. De tilbydes en struktureret hverdag, hvor genkendelighed og forudsigelighed i skoledagen står i første række.  Eleverne mødes af de samme undervisere hver dag i en tydelig struktureret ramme for undervisningen og aktiviteterne. 

Alle elever har medansvar og indflydelse og kan tage den grad af ansvar og yde indflydelse på skolens samlede virke, som det er den enkelte muligt. 

Pædagogisk metodisk tilgang i undervisningen

Afspejler en værkstøjskasse, som kan tages i anvendelse overfor den enkelte elev, afhængigt af læringspotentialet og mulighederne for samarbejde. Fundamentet for samarbejdet med eleven.

Fokus på: 

 • Bæredygtige relationer
 • Tillidsfuldt samarbejde
 • Eleven føler sig set, hørt, forstået og respekteret
 • Elevens selvbestemmelsesret og egne valg

Læringsteoretisk

 • Læringsstile
 • Sanseprofilering
 • Ansvar for egen læring
 • Zonen for nærmeste udvikling
 • Legitim perifer deltagelse 

 Neuropædagogik

 • Empatisk kommunikation
 • Spejlinger 
 • Arrousel-styring

Mentaliseringsbaseret pædagogik

 • Tryg relation
 • Affektregulering 
 • Registrering, kategorisering og italesættelse af følelser
 • Forstå sig selv indefra og andre udefra 

I Dukasku, er vi opmærksomme på, at undervisningstilrettelæggelsen, den pædagogiske praksis og skolens organisering understøtter hinanden, så vi kan skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne med plads til den enkeltes særlige behov.

Vi lægger vægt på, at vi kan tilbyde nogle rammer, der muliggør såvel undervisning i større og mindre hold, én til én-undervisning, individuelt fordybelsesarbejde, gruppearbejde, praktisk træning, lokaler til kreative og fysiske fag samt rum til at holde pauser og puste ud imellem lektionerne.

Vi tilstræber at kunne tilpasse læringsrummene til forskellige aktiviteter og vægter det højt, at underviserne hele tiden har øje for elevernes læringsstile og søger at give plads til forskellige måder at indgå i undervisningen på samt muligheden for at kunne eksponere eleven for ny læring både fagligt og socialt.

Det kræver medarbejderressourcer med en stor pædagogisk fleksibilitet. 

Der er mulighed for at de sårbare elever kan trække sig og holde pauser hvis de sansemæssige og sociale stimuli bliver for overvældende.

Derfor er der indrettet særskilte områder, med de fornødne faciliteter, så eleverne til eksempel kan spise sammen, men i en rolig og struktureret sammenhæng.

Eleverne får ikke mulighed for at sidde helt adskilt, da vores erfaring er, at det er vigtigt at de i små doser, forberedt og trygt, oplever at have social omgang med de andre elever.

Beskrivelse af Knirke Nybroe undervisnings ansvarlig

Jeg er uddannet lingvist med overbygning i dansk som andet sprog og har speciale i 

tosprogede børns sprogtilegnelse og kulturforståelse.  

Jeg har gennem årene arbejdet med undervisning af unge med forskellig baggrund, udfordringer og med større eller mindre motivation for at lære.

Jeg har undervist i grundfagene dansk og engelsk, hvor jeg har ført til eksamen i 9. og 10.klasse. Derudover har jeg undervist i humanistiske fag som historie, samfundsfag, religion og psykologi på C. niveau. Jeg arbejder altid med afklaring af elevens niveau ved screening, læringsstil og motivation for at lære, da alle har en historie med sig, der kan være afgørende for, om den enkelte elev har særskilte behov, der skal tages højde for. 

Jeg har tidligere bl.a. arbejdet som indvandrerlærer for voksne, med ansvar for:

 • Undervisning af indvandrere i dansk som fremmedsprog
 • Årsplaner og undervisningsplaner
 • Test
 • Fonologisk screening
 • Fonetikundervisning i sproglaboratorium.
 • Samarbejde med sagsbehandlere, visitatorer og tolke
 • Individuelt planlagte undervisningsforløb

Og som underviser og kontaktperson for psykisk udfordrede elever på dagbehandling og STU:

 • Undervisning dansk, engelsk, samfundsfag, SFT, ART,
 • Individuelle samtaler
 • Familierådgivning
 • Autismegruppe
 • Visitation af elever
 • Udarbejdelse af undervisningsplaner, funktionsbeskrivelser, logbøger, statusskrivelser og skoleudtalelser.

DUKASKU Afklaringsforløb

Særligt er et afklaringsforløb for denne målgruppe af afgørende betydning for, at de tilknyttes det rette skoletilbud. Specielt pigerne kan ofte fremstå samarbejds -og lærevillige, og efterlade et indtryk at være fagligt ressourcestærke. Erfaringen viser os at de under almene undervisningsforhold, formår at skjule, deres reelle læringsniveau.

Afklaringsforløbet har en varighed på 12 uger og har til hensigt at afdække den enkelte unges ressourcer og potentiale, med henblik på at etablere det rette skoletilbud så tidligt som muligt i den unges uddannelsesforløb. Den unge vil blive screenet i dansk, engelsk og matematik. Denne screening danner grundlag for tilrettelæggelsen af den individuelle undervisning. En undervisning der har til hensigt at klargøre den unge til FSA.

Hvad tilbyder vi!!!

Afklaringsforløb, Undervisning, kompentenceudvikling.

Der tilbydes afklaring af faglige, sociale og personlige forudsætninger i relation til skolegang og uddannelse.
Den enkelte unge får et uge skema med undervisningslektioner, som er individuelt tilpasset. Et forløb varer fra 3 –  måneder afhængigt af elevens alder, forudsætning og mål.
I forløbet er der et tæt samarbejde mellem den unge, om muligt forældre og/eller primære personer, UUvejleder, PPR-medarbejder og rådgiver i Familiegruppe/Jobcenter.

Målgruppen er 14 – 23-årige undervisnings- og uddannelsespligtige unge

 • Som ikke med udbytte frekventerer aktuelt skoletilbud
 • Som ikke har modtaget undervisning i kortere eller længere perioder
 • Som aktuelt ikke er i stand til at indgå i et fuldtids skole- eller uddannelsestilbud
 • Som har brug for individuelt tilrettelagt undervisning som led i afklaring af skoletilbud og/eller uddannelse

Målet er, at eleven

 • Får afklaret almene faglige forudsætninger i grundfagene dansk, engelsk og matematik
 • Generhverver lysten til læring og troen på egne muligheder
 • Udvikler personlige og sociale kompetencer herunder mødestabilitet
 • Afklares i forhold til skoletilbud og/eller uddannelse

Indhold

 • Basisfagene: dansk, engelsk og matematik
 • Understøttende undervisning i form af aktiviteter samfunds- og naturfagligt, socialt eller kulturelt indhold eller med fokus på bevægelsesmæssigt indhold
 • Individuelt tilpasset mødeskema
 • Lærings- og opfølgningssamtaler
 • Vejledningsaktiviteter: individuel og gruppevis vejledning, erhvervspraktik,  virksomhedsbesøg, introduktion til ungdomsuddannelser og udarbejdelse af uddannelsesplan
 • Tilbud om støtte til fritidsaktiviteter og fritidsjob
 • Mulighed for individuel eller gruppevis coaching i relation til personlig udfordring/
  problemstilling
 • Støtte i overgang til ordinært tilbud

Pris 24.800,- kr. pr. mdr.

Prisen reguleres hvert år 01.01.

Billeder af vore fysiske rammer